Chuyên bán và gia công các sản phẩm gỗ như: Tượng Chúa, Tượng Phật, Cóc Ngậm Tiền, Lục Bình, Bình Trà, Chân Đèn, Ống Tăm, Bát nhang bằng gỗ xá xị và các loại gỗ khác